Només les empreses amb els estàndards de qualitat més alts poden competir amb èxit en el mercat actual. La qualitat és un avantatge competitiu sobre el qual volem construir un futur prometedor.

En consonància amb la missió i els valors de GBfoods, i amb l’objectiu d’oferir el màxim nivell de qualitat i seguretat alimentària en els productes alimentaris que produïm i comercialitzem, la política de qualitat i seguretat alimentària de GBfoods es basa en els principis següents:

  • Ser una empresa en què les nostres parts interessades puguin confiar, la qual cosa aconseguim satisfent les expectatives de seguretat i qualitat dels nostres clients i consumidors, assegurant el compliment estricte de la legislació aplicable als nostres productes i processos, i promovent la transparència mitjançant l’ús de canals de comunicació eficients tant entre les àrees de l’empresa com amb les parts interessades externes.
  • Ser considerats un referent en la qualitat i la seguretat alimentàries gràcies a la implementació de millors pràctiques i d’eines innovadores per gestionar els riscos alimentaris, tant els coneguts com els emergents.
  • Tenir sempre present la nostra vocació de ser una empresa multilocal, que adapta els requisits de qualitat i locals dels països on opera i que implementa processos flexibles que es poden ajustar als diferents escenaris i reptes de qualitat que puguin sorgir a cada mercat on venguem els nostres productes.
  • Oferir a GBfoods una qualitat competitiva (una relació qualitat-preu òptima) com un compromís indefugible amb els nostres consumidors, clients, treballadors, proveïdors i accionistes, la qual cosa reforça el sentit de l’empresa i en garanteix l’autonomia a l’hora de prendre decisions.

Per assegurar que aquests principis bàsics es compleixen, la política de qualitat i seguretat alimentàries es desplega en un sistema de qualitat corporatiu, definit pel Manual integrat per a la gestió de la qualitat i el medi ambient, i es fonamenta en els punts següents:

  • Orientació envers el client i el consumidor: volem convertir-nos en una empresa de confiança, orientada a satisfer les necessitats dels nostres clients, i oferir productes segurs i d’una qualitat superior.
  • Focus en els recursos humans: la qualitat és un objectiu i una tasca que comparteixen tots els membres de l’organització. Promovem el talent i l’excel·lència en el rendiment dels treballadors i el comportament ètic i responsable a tots els nivells de l’organització per, així, convertir-nos en una empresa pionera en la gestió innovadora de la qualitat i la seguretat alimentària.
  • Gestió basada en l’acció: (a) implementem eines per anticipar-nos als problemes i gestionar-los, i preveiem els riscos i els reptes potencials; (b) ens assegurem que es para una atenció especial en el control del procés i la seguretat del producte (APPCC, ‘anàlisi de perills i punts de control crític’), la millora contínua i uns canals de comunicació efectius per donar més autoritat als nostres treballadors i, d’aquesta manera, assegurar un procés de presa de decisions ràpid i efectiu, i (c) no deixem passar oportunitats de millora gràcies al monitoratge de costos (especialment els que estan relacionats amb una qualitat insuficient) i a l’assignació efectiva de recursos.
  • Relació amb les parts interessades: (a) assegurem que la legislació aplicable a la nostra activitat es compleix de manera estricta i col·laborem completament amb l’Administració pública; (b) compartim la nostra política de qualitat i seguretat alimentària i fem que els nostres proveïdors, coenvasadors, operadors logístics i distribuïdors s’impliquin, tant com sigui possible, en el nostre sistema de qualitat; (c) monitoritzem els nostres mercats per mitjà d’una xarxa global de contactes d’alt nivell per millorar les nostres competències, i (d) assegurem als accionistes de GBfoods la continuïtat del negoci i l’autonomia en la presa de decisions, mitjançant estàndards de qualitat que considerin la rendibilitat del negoci com un requisit bàsic.

Aquesta política s’aplica a tots els productes, processos i activitats de GBfoods.