Listat de Continguts

1. Propòsit
2. Abast
3. Normes i principis
      3.1 Drets humans
      3.2 Integritat professional
      3.3 Condicions laborals
      3.4 Igualtat i no discriminació
      3.5 Qualitat i seguretat del producte
      3.6 Sostenibilitat mediambiental
      3.7 Salut i seguretat
      3.8 Propietat intel·lectual
      3.9 Privacitat de dades
4. Suborn i corrupció
5. Informe d'incompliment

 

1. Propòsit

El Codi de proveïdors de GBfoods (en endavant, el "Codi") conté tots els principis i valors essencials que han de regir i inspirar la relació establerta entre els proveïdors de béns i serveis i els seus proveïdors subcontractats (en endavant, "Proveïdors") i les empreses i treballadors que integren el GBfoods Group (en endavant, el "Grup"), en alineació amb les millors pràctiques que proposa l'OCDE per a les empreses multinacionals i amb el codi ètic que aplica a tots els empleats del Grup.

2. Abast

L'abast d'aquest Codi comprèn a tots els Proveïdors del Grup, així com a qualsevol de les seves empreses subcontractades. Així mateix, aquest Codi s'aplica a totes les empreses del Grup (incloses les filials), així com a tots els seus empleats (temporals i fixos).

3. Normes i principis

Les normes d'aquest Codi no substitueixen, sinó que complementen les normes de qualsevol acord o contracte existent entre els Proveïdors i el Grup. El Grup espera que els Proveïdors s'esforcin al màxim per complir amb les millors pràctiques i les normes sectorials e internacionals. A més, s'espera que es respecti la legislació i les normes vigents, i en particular el compliment de les següents aspectes detallats en aquest Codi:

3.1 Drets humans

El Proveïdor haurà de, si cal, adoptar les mesures pertinents per a garantir el respecte dels Drets Humans dins de la seva organització, com es preveu en la Declaració Universal dels Drets Humans.

3.2 Integritat professional

Els proveïdors han de treballar de manera ètica i honesta, promovent l'honestedat, la igualtat i la integritat. A més, els proveïdors han de complir la regulació jurídica vigent relacionada amb tots els aspectes de la seva activitat en qualsevol de les zones geogràfiques on treballen. Els proveïdors hauran de mantenir la confidencialitat en tot moment i no divulgaran cap informació relacionada amb el Grup, fins i tot després de finalitzar una relació contractual, llevat que ho exigeixi expressament la llei o l'òrgan judicial. En cas de subcontractar qualsevol activitat relacionada amb els béns o serveis per al Grup, els Proveïdors han d'atorgar la traçabilitat i transparència durant aquesta relació amb les subcontractes. Els proveïdors no han d'oferir o promoure de cap manera cap benefici personal o inapropiat que prohibeixi la legislació vigent, ni deforma directa ni a través d'intermediaris, per tal d'obtenir o preservar empreses o qualsevol altre benefici d'un tercer.

3.3 Condicions laborals

  • Tracte just: el Proveïdor oferirà als seus empleats unes condicions justes i equitatives d'ocupació en relació amb les diferents àrees, com salaris, hores de treball i permisos i baixes, tot això d'acord amb les lleis i regulacions laborals vigents. Les setmanes de treball seran raonables i tota la feina extra serà voluntària i es compensarà adequadament.
  • Ocupació de menors d'edat: no hi haurà ús de mà d'obra infantil. Les persones que no estiguin en edat legal per treballar no han de ser emprades a la nit o en condicions perilloses. Si el Proveïdor dóna feina a treballadors menors d'edat, s'ha de proveir al Grup de proves explícites que demostrin que no hi ha exposició a activitats que puguin danyar el seu desenvolupament físic, mental o emocional.
  • Ambient de treball: els Proveïdors proporcionaran als seus empleats un ambient de treball saludable i segur. Com a mínim, s'ha de proporcionar aigua potable, ventilació, temperatura i il·luminació adequades, així com unes mesures de protecció i un equip de treball adequat.
  • Associació i negociació col·lectiva: els Proveïdors garanteixen als seus empleats el dret a l'associació lliure i a la negociació col·lectiva sense represàlies i actuaran de forma conjunta amb els sindicats.
  • Sense assetjament ni abusos: el Proveïdor es comprometrà a proporcionar un lloc de treball lliure d'assetjaments i abusos. El proveïdor no ha d'amenaçar els treballadors amb accions severes o inhumanes, que inclouen, entre d'altres, l'abús verbal, l'assetjament psicològic o sexual o la coerció mental i física. A més, les instal·lacions es conservaran segons les normes legals i reglamentàries pertinents.

3.4 Igualtat i no discriminació

El Proveïdor ha de tractar als seus empleats amb dignitat, respecte e integritat. Durant el procés de contractació, el Proveïdor no pot fer ús de pràctiques o prendre decisions discriminatòries basades en la raça, la religió, el sexe, l'edat, l'aptitud física, la nacionalitat, l'orientació sexual, la afiliació política, la afiliació sindical , les proves mèdiques o l'estat civil.

3.5 Qualitat i seguretat del producte

Els Proveïdors garanteixen que tots els productes subministrats al Grup compleixen amb les regulacions i lleis vigents relacionades amb la qualitat i la seguretat dels aliments i amb els permisos necessaris. Els Proveïdors han d'informar immediatament al Grup sobre qualsevol informació o sospita relacionada amb la seguretat alimentària. S'ha d'implementar un sistema de gestió de qualitat i seguretat alimentàries, d'acord amb els principis de l'APPCC (o HACCP, per les sigles en anglès) i la legislació vigent. Convindrà la certificació del sistema de gestió previst en el programa de certificació reconegut per la Iniciativa Mundial de Seguretat Alimentària, o GFSI per les sigles en anglès (http://www.mygfsi.com/).

3.6 Sostenibilitat mediambiental

El Grup requereix que el proveïdor compleixi amb tots els requisits legals relacionats amb la protecció mediambiental i els permisos necessaris. El Proveïdor complirà amb totes les normes i legislació vigents relacionades amb les substàncies, els productes químics i els materials perillosos, així com amb les restriccions de materials i els requisits de seguretat de productes i equips. Els Proveïdors optimitzaran el consum de recursos naturals, incloses l'energia i l'aigua, i faran tot el possible per reduir al mínim la producció de deixalles sòlides, aigües residuals i emissions de gasos. Es recomana seguir un sistema de gestió mediambiental, com la certificació ISO 14001 o l'EMAS.

3.7 Salut i seguretat

La salut, la seguretat i el benestar dels treballadors són importants per a GBfoods. El Proveïdor haurà de proporcionar i mantenir un lloc de treball segur i saludable per als seus empleats. Com a mínim, ha de complir amb totes les lleis i normes de salut i seguretat vigents. El Proveïdor ha de proporcionar als treballadors unes mesures adequades de protecció individual i col·lectiva per tal de prevenir malalties ocupacionals i accidents laborals. El proveïdor estarà preparat per a situacions d'emergència. Això inclou procediments d'evacuació i notificació als treballadors, simulacres i capacitació per a situacions d'emergència, subministraments adequats de primers auxilis, equips apropiats de detecció i extinció d'incendis i sortides d'emergència adequades.

3.8 Propietat intel·lectual

El Proveïdor respectarà els drets de propietat intel·lectual. La transferència de tecnologia i coneixements es realitzarà de manera que els drets de propietat intel·lectual estiguin protegits.

3.9 Privacitat de dades

En el cas que GBfoods comparteixi dades personals durant la nostra relació, el Proveïdor que rebi la informació respectarà les lleis i els requisits sobre la regulació de la privacitat de les dades, eliminant la informació compartida quan finalitza la relació.

4. Suborn i corrupció

El Proveïdor no tolerarà, permetrà ni s'involucrarà en cap acte de corrupció, extorsió o suborn en relació amb la seva activitat comercial, directament o indirectament. El Proveïdor haurà d'aturar immediatament qualsevol activitat il·legal que pugui considerar-se com un incentiu per a una decisió favorable.

5. Informe d'incompliment

Els Proveïdors informaran sobre qualsevol sospita d'incompliment de les normes, lleis o aquest Codi. El Grup es reserva el dret de controlar i verificar el compliment per part dels seus Proveïdors dels principis i normes establerts en aquest Codi. En cas d'incompliment per part del Proveïdor de qualsevol dels principis o normes continguts en aquest Codi, el Grup es reserva el dret d'exigir l'adopció de les mesures correctives necessàries, així com l'exercici de qualsevol acció legal que pugui ajudar-lo. Es pot informar sobre els incompliments a la persona de contacte del Grup o de forma confidencial a través dels següents canals:

  • Correu electrònic: codeofconduct@thegbfoods.com
  • Correu ordinari: Plaça Europa 42, edifici GBfoods, 08902, Hospitalet de Llobregat, Barcelona